• Zákazník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu společnosti: EUROSTAR Ostrava s.r.o., dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba a dále má práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci.
  • Jestliže zákazník zjistí nebo se bude domnívat, že správce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení a požádat, aby správce  odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li žádost zákazníka shledána jako oprávněná, správce neprodleně odstraní uvedený vzniklý stav. Nevyhoví-li správce této žádosti, má zákazník právo obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento úřad se však může zákazník obrátit přímo.
  • Zákazník bere na vědomí, že svůj souhlas může písemně vůči správci kdykoli odvolat, avšak tímto odvoláním současně končí výhody vyplývající z Doživotní záruky. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení správci.