Obchodní podmínky společnosti Eurostar Ostrava s.r.o.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v Internetovém obchodě provozovaném společností Eurostar Ostrava s.r.o.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího, kterým je společnost Eurostar Ostrava s.r.o., se sídlem Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ: 4657072, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 3403 u rejstříkového soudu v Ostravě a Kupujícího, kterým je Spotřebitel nebo Podnikatelský subjekt, který není spotřebitelem.

Kontaktní údaje Prodávajícího:

Firma Eurostar Ostrava s.r.o.

Čestlice 271

251 70 Dobřejovice u Prahy

tel. 323 606 877

fax 323 606 878

email: info@eurostar-ostrava.cz

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou Podnikatelský subjekt, který není spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů:

Kupní smlouva je smlouva mezi Spotřebitelem nebo Podnikatelským subjektem, který není spotřebitelem (Kupujícím) na straně jedné a Prodávajícím na straně druhé.

Prodávající je obchodní Eurostar Ostrava s.r.o., se sídlem Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ: 4657072, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 3403 u rejstříkového soudu v Ostravě. Eurostar Ostrava s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který je Spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem není.

Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel (Podnikatelský subjekt, který není spotřebitelem), je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva

Je-li Kupujícím Spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky Internetového obchodu. Kupní smlouva vzniká odesláním Objednávky Kupujícím Spotřebitelem a přijetím Objednávky Prodávajícím. Objednávka je považována za přijatou poté, co Prodávající potvrdí Objednávku Kupujícímu jednak informativním e-mailem na jím zadaný e-mail, jednak telefonickým nebo emailovým kontaktem Prodávajícího s Kupujícím. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo z důvodů uvedených v zákoně.

Není-li Kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná Objednávka zboží Kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v Internetovém obchodě), má Spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Spotřebitel kontaktuje Prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla faktury, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí Prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud je vrácené Zboží poškozeno, může Prodávající uplatnit na Spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Povinnost prokázat vzniklou škodu nese Prodávající.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží.

Záruka a reklamační řízení

Je-li u příslušného Zboží v Internetovém obchodě uvedeno, že se jedná o Zboží "Nepoužité – originál zabalené", je toto zboží prodáváno Spotřebiteli jako nové. K tomuto zboží je poskytována zákonná záruka v délce 24 měsíců, není-li uvedena záruka delší.

Je-li u příslušného Zboží v Internetovém obchodě uvedeno, že se jedná o Zboží "Použité – nepoškozené" nebo "Použité – poškozené" nebo "Použité – pro bližší popis o stavu zboží volejte Dodavateli", je toto zboží prodáváno Spotřebiteli jako použité ve smyslu §619 odst. 3) zák. 40/1964 Sb. Na toto Zboží se nevztahuje zákonná záruka, Dodavatel však u každého jednotlivého Zboží uvádí délku záruky smluvní. Dodavatel dále odpovídá za vady, jež Zboží mělo v době převzetí Spotřebitelem, jsou-li tyto uplatněny ve lhůtě 24 měsíců od jeho koupě.

Práva ze záruky (reklamace) nebo z odpovědnosti za vady Zboží je třeba uplatnit u Prodávajícího ve lhůtě a písemně. Tento akt musí obsahovat doklad o prodeji Zboží, popis závady, jakožto i všechny další informace důležité pro posouzení oprávněnosti uplatňování tohoto práva.

Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, popis závady, jiné podklady důležité pro posouzení reklamace apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím

Ochrana osobních údajů

Informace o Kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Tyto osobní údaje použije Dodavatel jen pro uskutečnění dodávky dle kupní smlouvy a zavazuje se je nepředat žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli Internetového obchodu.

Zpětný odběr elektrospotřebičů

Konkrétní výše příplatků a místa pro zpětný odběr použitých elektrozařízení je možné nalézt na webových stránkách organizace, která provozuje kolektivní systémy pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu:

REMA Systém a.s. – www.remasystem.cz

Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka Kupujícího je po jejím potvrzení jako uzavřená smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Nákupem Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatele.

Uzavřením kupní smlouvy přijímá Kupující veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání Objednávky včetně ceny objednaného Zboží uvedené v potvrzené Objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 19. října 2011